1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů (dále jen "Uživatel" nebo "Uživatelé") služeb portálu Burzos.cz (dále jen „Burzos.cz“), dostupném na internetové adrese (URL) www.burzos.cz a případně na dalších internetových adresách .

1.2 Provozovatelem portálu Burzos.cz je fyzická osoba Martin Broft, IČ: 87137089 (dále jen „Provozovatel“).

1.3 Tyto Podmínky jsou účinné a platné od 1. 1. 2017.

1.4 Podmínky se vztahují na veškerou činnost na portálu Burzos.cz.

2. ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK

2.1 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna Podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu Burzos.cz, pokud není Provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.3 Využíváním služeb portálu Burzos.cz Uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3. DEFINICE

3.1 Inzercí se rozumí veškerá nabídka či poptávka, realizovaná prostřednictvím portálu Burzos.cz. Za inzerci se považují veškerá sdělení Uživatelů, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb Uživatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností Uživatele.

3.2 Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která využívá služeb portálu Burzos.cz.

4. INZERCE

4.1 Uživatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že obsah inzerce nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni vložení inzerce uživatelem uspokojeny. Uživatel prohlašuje, že fotografie použité v inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli újmu nebo škodu vzniklou Provozovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

4.2 Provozovatel je oprávněn odmítnout, odstranit, zabránit zveřejnění či upravit inzerci vloženou uživatelem, přičemž nemá povinost o této skutečnosti uživatele informovat a to zejména v následujících případech:

(a) Inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami provozovatele Burzos.cz;

(b) Obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;

(c) Inzerce bude v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Burzos.cz nebo dobrými mravy;

4.3 Provozovatel je oprávněn smazat či přesunout inzerci, pokud je vložena do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu, či při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Burzos.cz.

4.4 Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí a služeb.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Uživatel je oprávněn, si za účelem zadávání, sledování, úprav a dalších náležitostí, založit Uživatelský účet (dále jen „ Uživatelský účet“).

5.2 Uživatelský účet je tvořen Uživatelským jménem (e-mail Uživatele) a přístupovým heslem.

5.3 Provozovatel neověřuje pravdivost Uživatelem zadaných údajů.

5.4 Provozovatel se zavazuje, že údaje zadané Uživatelem při vytváření uživatelského účtu neposkytne třetím osobám. To neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonou povinnost tyto údaje poskytnout orgánům statní moci.

5.5 Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, které opakovaně porušují podmínky portálu Burzos.cz, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

5.6 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup Uživatele k portálu Burzos.cz.

5.7 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu Burzos.cz, neoprávněný přístup k datům Provozovatele, či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů Provozovatele.

5.8 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu Burzos.cz, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

5.9 Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit, omezit, či trvale zrušit provoz portálu Burzos.cz.

5.10 Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Burzos.cz, ani za způsob, jakým Uživatelé služby Burzos.cz využívají.

5.11 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a bez jejich předchozího informování služby portálu upravovat či inovovat, čímž může dojít k výpadkům na straně portálu Burzos.cz.

5. REKLAMACE

6.1 Provozovatel neodpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce.

6.2 V případě, že Uživatel využije některou z placených služeb určených k zvýhodnění, či upřednostnění inzerce před ostatními Uživateli, stává se finanční částka využitá k tomuto účelu nevratná a to ani v její poměrné části.

6.3 Uživatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k odstranění, či zamítnutí inzerce došlo z důvodu:

(a) rozporu s obchodními zásadami provozovatele Burzos.cz;

(b) rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;

(c) rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Burzos.cz nebo dobrými mravy;

(d) zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné Provozovatelem;

6.4 V případě poruchy na straně Provozovatele, podezření na nesprávnou funkčnost portálu Burzos.cz, či podezření na neoprávněný zásah do integrity systému portálu Burzos.cz, je Uživatel tuto skutečnost povinen neprodleně ohlásit Provozovateli na některém z kontaků uvedených v sekci "Kontakty", či prostřednictvím kontaktního formuláře.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ

7.1 Uživatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení provozovatelem na jeho e-mailovou adresu.

7.2 Pro soudní spory mezi Provozovatelem a Uživatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla Provozovatele.